Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

Puheterapia Minna Sjöberg

Y-tunnus 177843-3

Käyntiosoite: Nahkurinkatu 10 as. 5, 08100 Lohja

Postiosoite: Nummenkyläntie 217, 08680 Lohja

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Minna Sjöberg, laillistettu puheterapeutti

Sähköposti: minna.sjoberg@iki.fi

Puhelin: 040-5639852

 

Rekisterin nimi

Puheterapia Minna Sjöbergin potilasasiakirjat

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Potilaan tutkimuksen ja hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta sekä mahdollisen jatkohoidon järjestäminen

 

Rekisterin tietosisältö

Potilaan tutkimuksen ja hoidon suunnittelun sekä toteutuksen kannalta tarpeelliset ja välttämättömät tiedot, kuten:

 • potilaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
 • alaikäisen huoltajat tai aikuispotilaan nimeämä yhteyshenkilö yhteystietoineen
 • jatkuva hoitokertomus sisältäen potilasta koskevat testauspöytäkirjat, lähetteet, lausunnot ja palautteet
 • potilaan hoitoa koskevat saapuneet asiakirjat
 • äänitteet ja kuvatallenteet
 • ajanvaraustiedot
 • hoitoa koskevat laskutustiedot

 

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 • potilas, hänen huoltajansa tai nimeämänsä yhteyshenkilö: Alkuhaastattelussa saadut tiedot tai potilaan luovuttamat aikaisempia hoitoja koskevat asiakirjat
 • lähettävä taho: Lähetteestä ilmenevät tiedot
 • maksaja: maksusitoumuksen myöntäjän antamat tiedot
 • hoidosta/kuntoutuksesta vastaavan tahon antamat tiedot
 • tutkimuksen ja hoidon yhteydessä muodostuvat tiedot

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä voidaan luovuttaa

– potilaan kirjallisella suostumuksella (jatkohoitotapauksissa riittää suullinen tai asiayhteydestä ilmenevä potilasasiakirjoihin merkittävä suostumus)

– erityislain nojalla KTL:lle, STAKESille sekä terveydenhuollon valtakunnallisiin rekistereihin tutkimus-, suunnittelu-ja tilastointitarkoituksia varten

– potilaan kirjallisella suostumuksella vakuutusyhtiölle

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Potilastietoja ei luovuteta sivullisille. Niitä voi käyttää vain rekisterin pitäjä.

Aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa kalusteissa.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Potilasta (huoltajaa/edustajaa) informoidaan hänen oikeuksistaan, jotka ovat:

– tarkistusoikeus ja tiedon korjauttaminen

– potilasasiakirjojen luovuttamiseen suostuminen / epääminen

– edellä mainitun suostumuksen muuttaminen milloin tahansa

– oikeuksien käyttäminen on maksutonta

Toteuttaminen:

Potilaan /hänen laillisen edustajansa henkilöllisyys tarkistetaan enne tietojen antamista. Tiedot antaa rekisterin pitäjä. Potilaalla on oikeus nähdä ja tutustua itseään koskeviin potilastietoihin ja pyynnöstä saada ne kirjallisena. Korjauspyyntö on tehtävä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisesti. Pyyntö osoitetaan rekisterin pitäjälle. Tieto korjataan kahden viikon (14 vrk) kuluessa ja siitä ilmoitetaan pyynnön esittäjälle henkilökohtaisesti tai kirjallisesti.

 

Rekisteritoiminnan päättäminen

Lopetettaessa terveydenhuollon palvelujen antaminen potilasasiakirjat siirretään säilytettäväksi joko terveyskeskukseen tai KELAan.

 

Rekisteristä vastaavan allekirjoitus

 

Lohjalla 9.12.2018

___________________________________________

Minna Sjöberg

laillistettu puheterapeutti